Predavanje o 1968. godini, koja je prodrmala svijet

Predavanje Hrvoja Klasića „1968. - Godina koja je prodrmala svijet“ održat će se ovog petka 18. ožujka 2016. u 19 sati u Galeriji umjetnina u Splitu.

Gledajući politički, vojno, kulturološki, 1960-e su jedno od najburnijih poslijeratnih desetljeća. U predavanju će naglasak biti na interakciji događaja i procesa koji se tijekom 1960-ih, a posebno 1968. događaju u Jugoslaviji i svijetu. Godina 1968. u mnogočemu predstavlja vrhunac razdoblja koje joj je prethodilo, ali i polaznu točku za razdoblje koje je uslijedilo. Brojni procesi i promjene u svijetu, ostavili su traga i na jugoslavensko društvo.

Najbolji primjer za to su demonstracije protiv rata u Vijetnamu širom Jugoslavije, studentski pokret iz 1968. u većim jugoslavenskim gradovima, utjecaj „Nove ljevice“ na jugoslavenske marksističke filozofe, kao i sve prisutniji oblici raznolike zapadne kulture i supkulture u jugoslavenskom društvu. Uz aktualna zbivanja u svijetu, događanja u Jugoslaviji uvjetovana su između ostalog i specifičnim geostrateškim, ali i ekonomsko-političkim položajem Jugoslavije između komunističkog Istoka i kapitalističkog Zapada.

Osim spomenutih zapadnih utjecaja, na situaciju u Jugoslaviji uvelike su utjecala i zbivanja na europskom Istoku, tj. u zemljama članicama Varšavskog ugovora. Prije svega su to događanja u Čehoslovačkoj tijekom 1968., tj. Praško proljeće i vojna intervencija u toj zemlji.

Predavanje je organizirano u sklopu programa Konteksti koji se vezuje uz novi postav zbirke Galerije umjetnina Umjetnost od 1960-ih godina do danas. Postav pod nazivom Umjetnost i društvo u fokusu ima raznovrsne umjetničke prakse koje se referiraju na društveno okruženje u kojemu su nastale. Program Konteksti će kroz predavanja i razgovore s povjesničarima, povjesničarima umjetnosti i umjetnicima detaljnije obraditi neke od najzanimljivijih dionica proteklih pedeset godina.